تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

Central Union of Rual Production Cooperative Companies of Iran

manufacturing; Supports, debugging

۰۲۱۸۸۸۵۲۸۷۰

youtube twitter facebook

About us

اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور

تاریخ تاسیس : شهریور 1382

دارای 26 عضو حقوقی  380000نفر بهره بردار کشاورزی با دارابودن 1350 تعاونی تولید و 66 اتحادیه استانی و شهرستانی که در حوزه عمل خود قریب به 4 میلیون هکتار از اراضی را تحت پوشش خود قرار داده است.

share: