مديريت و نقش آن در شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي

ستار دهقاني، رئيس گروه برنامه ريزي ،توسعه و حمايت از شركتهاي تعاوني توليد روستايي به دنبال فروپاشي نظام هاي بهره‌برداري سنتي كشاورزي بعداز اصلاحات ارضي 1341، نظام‌هاي نوين بهره‌برداري همچون كشت و صنعت ها، شركت‌هاي سهامي زراعي و شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي پا به عرصه ظهور گذاشتند. با انقلاب اسلامي بسياري از اين واحدها از […]