تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

Central Union of Rual Production Cooperative Companies of Iran

تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

۰۲۱۸۸۸۵۲۸۷۰

youtube twitter facebook

درباره ما

اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور

تاریخ تاسیس : شهریور 1382

دارای 26 عضو حقوقی  380000نفر بهره بردار کشاورزی با دارابودن 1350 تعاونی تولید و 66 اتحادیه استانی و شهرستانی که در حوزه عمل خود قریب به 4 میلیون هکتار از اراضی را تحت پوشش خود قرار داده است.

اشتراک گذاری :